Entreprenörer utsedda för slaminsamlingen och transporten på Kimitoön

Rouskis Oy har valt entreprenörer för insamling och transport av det slam från slambrunnar och slutna avloppstankar på Kimitoön, som faller under kommunens ansvarsområde. Till entreprenörer valdes F:ma Transport F. Lindholm och Transport Sundman Ab Oy, båda företagen kommer från Kimitoön. Avtalen med entreprenörerna undertecknades den 26.9.2012.

I konkurrensutsättningen delades Kimitoöns område upp i norra och södra entreprenadområdet. Det norra området omfattar före detta Kimito kommuns område och konkurrensutsättningen vanns av F:ma Transport F. Lindholm. Transport Sundman Ab Oy vann det södra området, som omfattar före detta Dragsfjärd och Västanfjärd kommuners områden.

Upphandlingen följde det öppna förfarandet, vilket innebar att alla intresserade fick delta i upphandlingen. Sex offerter lämnades in angående det norra området och fem angående det södra området. Alla offerter godkändes. Valet var uppdelat i två skeden. I det första skedet bedömdes anbudsgivarnas tekniska, ekonomiska och andra förutsättningar att förverkliga entreprenaden. I det andra skedet utgjordes valet av det fördelaktigaste priset.

Nästa steg är att börja planera körrutterna i samarbete med de valda entreprenörerna. I detta arbete är de uppgifter som kunderna meddelat av största vikt. Rouskis skickade på våren ut 4 300 förfrågningar till hushållen, av dessa svarade ca 3 000 fastigheter. Rouskis skickar under hösten ett påminnelsebrev till de hushåll som inte uppgett tillräckliga uppgifter.

Kimitoön övergår till kommunalt anordnad uppsamling och transport av slam från slambrunnar och slutna avloppstankar fr.o.m. den 1.1.2013. För förverkligandet ansvarar Rouskis Oy.